Skip to main content
xeirourgiki-katarakti

Συντάκτες

Γεώργιος Κονταδάκης MD, MSc, PhD
Επιμελητής Β’ Οφθαλμολογίας, Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»
Επικοινωνία: kontadas@yahoo.com

Σεβαστή Κυπραίου MD
Ειδικευόμενη Οφθαλμολογίας, Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

Βασιλική Μαμαρέλη MD
Ειδικευόμενη Οφθαλμολογίας, Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

Η επέμβαση καταρράκτη μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τη νόσο οφθαλμικής επιφάνειας. Η έγκυρη προεγχειρητική και μετεγχειρητική διαχείριση της νόσου είναι καίριας σημασίας για την ακρίβεια της βιομετρίας, την ποιότητα της μετεγχειρητικής όρασης και την ικανοποίηση του ασθενούς.

Η νόσος της οφθαλμικής επιφάνειας (NOE) είναι μια από τις πιο κοινές οφθαλμικές παθήσεις, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ο επιπολασμός της ποικίλλει ευρέως μεταξύ επιδημιολογικών μελετών, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται και διαγιγνώσκεται η νόσος καθώς και τον πληθυσμό που διερευνάται. Εκτός από την ηλικία, το φύλο, η φυλή και άλλες ακόμα παράμετροι επηρεάζουν την εμφάνιση της νόσου. Ο επιπολασμός της ξηροφθαλμίας σε διάφορες μελέτες έχει αναφερθεί από περίπου 5 έως 50% 1. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι, συνοψίζοντας τις νεότερες μελέτες, να επισημάνει την επίδραση της ΝΟΕ στο αποτέλεσμα του χειρουργείου καταρράκτη όπως και την επίδραση του ίδιου του χειρουργείου στην εμφάνιση ή την επιδείνωση της νόσου μετεγχειρητικά.

Τις τελευταίες δεκαετίες, με την ανάπτυξη της μεθόδου της φακοθρυψίας και την προηγμένη τεχνολογία των σύγχρονων ενδοφακών, το χειρουργείο καταρράκτη εξελίχθηκε σε μια σύντομη και ασφαλή επέμβαση. Λόγω των παραπάνω, οι ενδείξεις του χειρουργείου άλλαξαν, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται σε πολύ πρωϊμότερα στάδια καταρράκτη, ή ακόμα και μόνο για διαθλαστικούς λόγους σε ασθενείς με προκαταρρακτικό φακό. Έτσι, η συχνότητα του χειρουργείου έχει εκτοξευθεί, όπως και οι προσδοκίες για το αποτέλεσμα.

Η έκβαση του χειρουργείου καταρράκτη, όμως, περιπλέκεται από τη ΝΟΕ, ενώ με τη σειρά του το ίδιο το χειρουργείο ενδέχεται να επιδεινώσει σημαντικά τη ΝΟΕ. Η έγκυρη διάγνωση και αντιμετώπιση προεγχειρητικά είναι καίριας σημασίας για την έκβαση του χειρουργείου. Η ΝΟΕ επηρεάζει σημαντικό ποσοστό ασθενών που προσέρχονται για χειρουργείο καταρράκτη αφού σε σχετική μελέτη υπολογίστηκε ότι 54% των υποψηφίων για επέμβαση είχαν συμπτώματα πριν το χειρουργείο του καταρράκτη και το 80% είχε τουλάχιστον ένα παθογνωμονικό εύρημα 2. Μια μελέτη ασθενών με ΝΟΕ, που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση καταρράκτη, διαπίστωσε ότι εάν δεν αντιμετωπιζόταν η προεγχειρητική ξηροφθαλμία, υπήρχε σημαντικά μειωμένη προβλεψιμότητα στη διαθλαστική έκβαση και συχνότερες διαθλαστικές εκπλήξεις μετεγχειρητικά3 λόγω μειωμένης ακρίβειας της βιομετρίας. Παράγοντες όπως η κερατομετρία, η τοπογραφία, ακόμα και η μέτρηση του αξονικού μήκους και τελικά ο υπολογισμός της ισχύος του ενδοφακού επηρεάζονται από την κατάσταση της οφθαλμικής επιφάνειας4. Σε άλλη μελέτη, έχει συνδεθεί η αυξημένη υπερωσμωτικότητα των δακρύων με αυξημένη μεταβλητότητα στις μετρήσεις της κερατομετρίας5. Ομοίως, ασθενείς με μειωμένο χρόνο διάσπασης των δακρύων (TBUT) χαρακτηρίζονται από αυξημένη μεταβλητότητα στις μετρήσεις του αξονικού μήκους6. Συμπερασματικά, από τα παραπάνω διαπιστώνεται ο συχνός κίνδυνος για εσφαλμένη βιομετρία στους ασθενείς με νόσο της οφθαλμικής επιφάνειας.

Εκτός από την ξηροφθαλμία, και άλλες κοινές παθήσεις της οφθαλμικής επιφάνειας, όπως η επιθηλιακή δυστροφία της βασικής μεμβράνης (EBMD), η οζώδης εκφύλιση Salzmann (SND) και το πτερύγιο ενδέχεται να προκαλέσουν ανώμαλο αστιγματισμό, αστάθεια του δακρυϊκού φιλμ και εκτροπές υψηλής τάξης7. Η προεγχειρητική δυσλειτουργία των μεϊβομιανών αδένων αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για μετεγχειρητική βλάβη σε αυτούς8,9. Η μειωμένη λειτουργία των καλυκοειδών κυττάρων και των μεϊβομιανών αδένων μπορεί να οδηγήσει σε μετεγχειρητική αστάθεια του δακρυϊκού φιλμ και σε ξηροφθαλμία από εξάτμιση. Πρέπει, λοιπόν, να δοθεί έμφαση στην προσεκτική διαχείριση και βελτιστοποίηση των συνθηκών προ της βιομετρίας για τον επιτυχημένο σχεδιασμό και την επίτευξη των επιθυμητών διαθλαστικών αποτελεσμάτων.

Εικόνα 1: Ασθενής με εικόνα βλεφαρίτιδας κατά την προεγχειρητική εξέταση για καταρράκτη

Η αυξανόμενη χρήση των πολυεστιακών ενδοφακών στη σύγχρονη χειρουργική του καταρράκτη για τη διαχείριση της πρεσβυωπίας περιπλέκει περισσότερο την κατάσταση. Λόγω των πολύπλοκων οπτικών ιδιοτήτων τους, αυτοί οι φακοί μπορούν να λειτουργήσουν σωστά μόνο σε οπτικά συστήματα χωρίς διαταραχές10. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η ξηροφθαλμία μπορεί να προκαλέσει εκτροπές υψηλής τάξης, να μειώσει την ευαισθησία στην αντίθεση και να προκαλέσει διακυμάνσεις στην όραση των ασθενών11–13. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η απόδοση των πολυεστιακών ενδοφακών επηρεάζεται αρνητικά και μειώνεται σημαντικά η ποιότητα της όρασης των ασθενών. H μετεγχειρητική ξηροφθαλμία σε ασθενείς με τριεστιακούς και ενδοφακούς εστίασης αυξημένου βάθους (EDOF) είναι μία από τις κύριες αιτίες δυσαρέσκειας μετά από χειρουργική επέμβαση καταρράκτη και ένθεσης των φακών αυτών14–16.

Το χειρουργείο καταρράκτη συνδέεται μέσω διάφορων παθογενετικών μηχανισμών με τη ΝΟΕ. Έχει μελετηθεί ότι με τη διενέργεια των τομών στον κερατοειδή διατέμνονται νευρικές ίνες με αποτέλεσμα τη μείωση της ευαισθησίας του κερατοειδούς καθώς και της τροφικής λειτουργίας του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος17. Στην επίδραση αυτή παίζει σημαντικό ρόλο το μέγεθος και το σχήμα των τομών, καθώς αυτά καθορίζουν τον αριθμό των νευρικών ινών που επηρεάζονται, με τις μικρότερες τομές της σύγχρονης φακοθρυψίας να εισάγουν μικρότερες βλάβες στα νεύρα και να ευνοούν ταχύτερη αποκατάσταση18,19. Σε μελέτες σημειώνεται πως η μείωση της ευαισθησίας του κερατοειδους διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες, προτού επανέλθει στην προεγχειρητική της κατάσταση20–22 καθώς και ότι το μήκος των νευρικών ινών στο υπoεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα επηρεάζεται έως και ένα χρόνο μετά23.

Επιπρόσθετα, κύριο ρόλο κατέχει η αυξημένη έκθεση της οφθαλμικής επιφάνειας και η φωτοτοξικότητα από το έντονο φως του μικροσκοπίου κατά τη διάρκεια της επέμβασης24. Η επιδείνωση της μετεγχειρητικής ξηροφθαλμίας έχει συσχετιστεί με την αυξημένη χρονική διάρκεια της διεγχειρητικής έκθεσης στο φως του μικροσκοπίου19,25. Σύμφωνα με άλλη μελέτη σε ζωικό μοντέλο, το φως προκαλεί άμεση τοξικότητα στα καλυκοειδή κυτταρα26. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η χρήση βλεφαροδιαστολέα με αναρρόφηση επιδεινώνει προσωρινά τη μετεγχειρητική ξηροφθαλμία27, ενώ η διεγχειρητική επικάλυψη της οφθαλμικής επιφάνειας με ιξωδοελαστικό βελτιώνει τις παραμέτρους του δακρυϊκού φιλμ (TBUT και Schirmer’s τεστ) μετεγχειρητικά σε σύγκριση με τη διεγχειρητική διαβροχή με Basic Saline Solution (BSS)28,29.

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι η τοξικότητα και η φλεγμονή που προκαλείται από τις σταγόνες των κολλυρίων που ενσταλάζονται προ και μετά το χειρουργείο30. Εκτός από την άμεση επίδραση των δραστικών ουσιών κάποιων κολλυρίων στην οφθαλμική επιφάνεια (τοπικά αναισθητικά, ιωδιούχος ποβιδόνη)31, βλάβη προκαλεί η χρήση των κολλυρίων με συντηρητικά. Το χλωριούχο βενζακόνιο, το οποίο είναι συντηρητικό στις περισσότερες οφθαλμικές σταγόνες που χρησιμοποιούνται (μυδριατικά, τοπικά στεροειδή/αντιβιοτικά), είναι γνωστό πως προκαλεί άμεση τοξικότητα και βλάβη στο επιθήλιο, στα καλυκοειδή κύτταρα και στη νεύρωση του κερατοειδούς32–36. Μια μελέτη, που εξέτασε την επίδραση της μετεγχειρητικής θεραπείας χωρίς συντηρητικά σε ασθενείς με προεγχειρητική ΝΟΕ, βρήκε βελτιωμένες τις παραμέτρους του δακρυϊκού φιλμ σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με σταγόνες με συντηρητικά37. Η φλεγμονή και η τοξική επίδραση λόγω των σταγόνων εμπλέκεται, επίσης, με δυσλειτουργία των μεϊβομιανών αδένων μετά από χειρουργική επέμβαση καταρράκτη ιδιαίτερα στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο9,38,39.

Εικόνα 2: Ασθενής με εικόνα βλεφαρίτιδας μετά από χειρουργείο καταρράκτη

Εικόνα 3: Ασθενής με στικτή κερατίτιδα σύντομα μετά από χειρουργείο καταρράκτη

Παράμετροι σχετιζόμενοι με ΝΟΕ που μεταβάλλονται μετεγχειρητικά σε διάφορες μελέτες είναι τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων, όπως ο δείκτης της οφθαλμικής επιφάνειας (ocular surface index, OSDI), η ωσμωτικότητα των δακρύων, το TBUT, το Schirmer’s τεστ, η χρώση της οφθαλμικής επιφάνειας, η πυκνότητα των καλυκοειδών κυττάρων και η λειτουργία των μεϊβομιανών αδένων8,9,19,20,25,30,38,40,41

Τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας εμφανίζονται σε 8,1- 42% των ασθενών μία εβδομάδα μετά την επέμβαση καταρράκτη42–45 , ενώ βελτίωση παρατηρείται περίπου στους τρεις μήνες μετά την επέμβαση, αν και σε κάποιες περιπτώσεις η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες ή περισσότερο8,20,48,38,40–42,44–47. Σε άλλες μελέτες διαπιστώνεται ότι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη είναι περισσότερο πιθανό να εμφανίσουν ξηροφθαλμία μετά από το χειρουργείο σε σχέση με μη διαβητικούς ασθενείς42,49, αν και μια πρόσφατη μετα-ανάλυση απέτυχε να το επιβεβαιώσει50.

Μια νέα εξέλιξη στη χειρουργική επέμβαση του καταρράκτη είναι η χρήση του femtosecond λέιζερ (FLACS) για τη δημιουργία των τομών στον κερατοειδή, της καψουλόρηξης και της αρχικής κατάτμησης του κρυσταλλοειδούς φακού. Το σύστημα εφαρμογής του λέιζερ, παρόμοια με τη χειρουργική επέμβαση Lasik, χρησιμοποιεί έναν δακτύλιο αναρρόφησης κενού προκειμένου να σταθεροποιήσει τον κώνο της εφαρμογής του λέιζερ στον κερατοειδή. Όπως και στη Lasik, η μηχανική βλάβη που προκαλείται από τον δακτύλιο αναρρόφησης στον επιπεφυκότα μπορεί να προκαλέσει υπεραιμία, φλεγμονή και βλάβη στα καλυκοειδή κύτταρα51,52. Σημεία ξηροφθαλμίας μετά από FLACS έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες και μπορεί να είναι ακόμα και πιο έντονα στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο από ό,τι στην παραδοσιακή φακοθρυψία, ιδιαίτερα σε ασθενείς που παρουσιάζουν ήδη προεγχειρητική ξηροφθαλμία46,53,54. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός δεν επιβεβαιώνεται από όλες τις μελέτες55.

Συμπερασματικά, η επέμβαση του καταρράκτη έχει άμεση αιτιοπαθογενετική σχέση με τη νόσο της οφθαλμικής επιφάνειας και τα αποτελέσματά της επηρεάζονται από αυτήν. Η ακρίβεια της βιομετρίας μπορεί να μειωθεί από την κακή ποιότητα του δακρυϊκού φιλμ, με αποτέλεσμα διαθλαστικές εκπλήξεις. Οι τομές του χειρουργείου, η φωτοτοξικότητα του μικροσκοπίου και τα κολλύρια είναι παράμετροι που επηρεάζουν βλαπτικά την οφθαλμική επιφάνεια.

Μετά το χειρουργείο η επιδείνωση της ξηροφθαλμίας μπορεί να οδηγήσει σε ενοχλητικά για τον ασθενή συμπτώματα καθώς και μείωση της ποιότητα της όρασης, ιδιαίτερα αν έχει τοποθετηθεί πολυεστιακός φακός. Για όλους αυτούς τους λόγους, η εξέταση και η διαχείριση της νόσου οφθαλμικής επιφάνειας οφείλει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής διαχείρισης του ασθενούς που υποβάλλεται σε χειρουργείο καταρράκτη.

Βιβλιογραφία

 1. Stapleton F, Alves M, Bunya VY, et al. TFOS DEWS II Epidemiology Report. Ocul Surf 2017;15:334–365. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28736337/ [Accessed January 24, 2023].
 2. Gupta PK, Drinkwater OJ, VanDusen KW, et al. Prevalence of ocular surface dysfunction in patients presenting for cataract surgery evaluation. J Cataract Refract Surg 2018;44:1090–1096.
 3. Kim J, Kim MK, Ha Y, et al. Improved accuracy of intraocular lens power calculation by preoperative management of dry eye disease. BMC Ophthalmol 2021;21.
 4. Chuang J, Shih KC, Chan TC, et al. Preoperative optimization of ocular surface disease before cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2017;43:1596–1607.
 5. Epitropoulos AT, Matossian C, Berdy GJ, et al. Effect of tear osmolarity on repeatability of keratometry for cataract surgery planning. J Cataract Refract Surg 2015;41:1672–1677. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26432124/ [Accessed April 10, 2022].
 6. Hiraoka T, Asano H, Ogami T, et al. Influence of Dry Eye Disease on the Measurement Repeatability of Corneal Curvature Radius and Axial Length in Patients with Cataract. J Clin Med 2022;11. Avail- able at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35160160 [Accessed April 10, 2022].
 7. He X, Huang AS, Jeng BH. Optimizing the ocular surface prior to cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol 2022;33:9–14. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34698670/ [Accessed January 24, 2023].
 8. Song P, Sun Z, Ren S, et al. Preoperative Management of MGD Alleviates the Aggravation of MGD and Dry Eye Induced by Cataract Surgery: A Prospective, Randomized Clinical Trial. Biomed Res Int 2019;2019.
 9. Park Y, Hwang H Bin, Kim HS. Observation of influence of cataract surgery on the ocular surface. PLoS One 2016;11.
 10. Alio JL, Plaza-Puche AB, Férnandez-Buenaga R, et al. Multifocal intraocular lenses: An over- view. Surv Ophthalmol 2017;62:611–634. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/28366683/ [Accessed April 10, 2022].
 11. Denoyer A, Rabut G, Baudouin C. Tear film aberration dynamics and vision-related quality of life in patients with dry eye disease. Ophthalmology 2012;119:1811–1818. Available at: https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22591770/ [Accessed April 10, 2022].
 12. Koh S, Maeda N, Ikeda C, et al. The Effect of Ocular Surface Regularity on Contrast Sensitivity and Straylight in Dry Eye. Invest Ophthalmol Vis Sci 2017;58:2647–2651. Available at: https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28524927/ [Accessed April 10, 2022].
 13. Kaido M. Functional Visual Acuity. Invest Ophthalmol Vis Sci 2018;59:DES29–DES35. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30481803/ [Accessed April 10, 2022].
 14. Woodward MA, Randleman JB, Stulting RD. Dissatisfaction after multifocal intraocular lens im- plantation. J Cataract Refract Surg 2009;35:992–997. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/19465282/ [Accessed April 10, 2022].
 15. Schallhorn SC, Hettinger KA, Teenan D, et al. Predictors of Patient Satisfaction After Refractive Lens Exchange With an Extended Depth of Focus IOL. J Refract Surg 2020;36:175–184. Avail- able at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32159822/ [Accessed April 10, 2022].
 16. Llovet-Rausell A, Llovet-Osuna F, Bilbao-Calabuig R, et al. Visual outcomes, spectacle independence and satisfaction after diffractive trifocal intraocular lens implantation. Arch Soc Esp Oftalmol 2018;93:481–490. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30025987/ [Accessed April 10, 2022].
 17. Gomes JAP, Azar DT, Baudouin C, et al. TFOS DEWS II iatrogenic report. Ocul Surf 2017;15:511–538.
 18. Oh T, Jung Y, Chang D, et al. Changes in the tear film and ocular surface after cataract surgery. Jpn J Ophthalmol 2012;56:113–118.
 19. Cho YK, Kim MS. Dry eye after cataract surgery and associated intraoperative risk factors. Korean J Ophthalmol 2009;23:65–73.
 20. Igarashi T, Takahashi H, Kobayashi M, et al. Changes in tear osmolarity after cataract surgery. J Nippon Med Sch 2021;88:204–208.
 21. Kohlhaas M. Corneal sensation after cataract and refractive surgery. J Cataract Refract Surg 1998;24:1399–1409.
 22. Kim JH, Chung JL, Kang SY, et al. Change in corneal sensitivity and corneal nerve after cataract surgery. Cornea 2009;28.
 23. Nielsen E, Ivarsen A, Hjortdal J. Signs of long-term corneal nerve deterioration after uneventful cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2022;48:372–373.
 24. Hwang H Bin, Kim HS. Phototoxic effects of an operating microscope on the ocular surface and tear film. Cornea 2014;33:82–90. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24310622/ [Accessed April 9, 2022].
 25. Kohli P, Arya SK, Raj A, Handa U. Changes in ocular surface status after phacoemulsification in patients with senile cataract. Int Ophthalmol 2019;39:1345–1353.
 26. Ipek T, Hanga MP, Hartwig A, et al. Dry eye following cataract surgery: The effect of light expo- sure using an in-vitro model. Cont Lens Anterior Eye 2018;41:128–131. Available at: https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29223650/ [Accessed April 9, 2022].
 27. Moon H, Yoon JH, Hyun SH, Kim KH. Short-term influence of aspirating speculum use on dry eye after cataract surgery: A prospective study. Cornea 2014;33:373–375.
 28. He Y, Li J, Zhu J, et al. The improvement of dry eye after cataract surgery by intraoperative using ophthalmic viscosurgical devices on the surface of cornea: The results of a consort-compliant randomized controlled trial. Med (United States) 2017;96.
 29. Yoon DY, Kim JH, Jeon HS, et al. Evaluation of the Protective Effect of an Ophthalmic Viscosurgical Device on the Ocular Surface in Dry Eye Patients during Cataract Surgery. Korean J Ophthalmol 2019;33:467.
 30. Li XM, Hu L, Hu J, Wang W. Investigation of dry eye disease and analysis of the pathogenic factors in patients after cataract surgery. Cornea 2007;26.
 31. Liu JC, Steinemann TL, McDonald MB, et al. Topical bupivacaine and proparacaine: A comparison of toxicity, onset of action, and duration of action. Cornea 1993;12:228–232.
 32. Zabel RW, Mintsioulis G, MacDonald IM, et al. Corneal toxic changes after cataract extraction. Can J Ophthalmol 1989;24:311–316.
 33. Xiong C, Chen D, Liu J, et al. A rabbit dry eye model induced by topical medication of a preservative benzalkonium chloride. Investig Ophthalmol Vis Sci 2008;49:1850–1856.
 34. Baudouin C, Labbé A, Liang H, et al. Preservatives in eyedrops: The good, the bad and the ugly. Prog Retin Eye Res 2010;29:312–334.
 35. Lin Z, Liu X, Zhou T, et al. A mouse dry eye model induced by topical administration of benzalkonium chloride. Mol Vis 2011;17:257–264.
 36. Sarkar J, Chaudhary S, Namavari A, et al. Corneal neurotoxicity due to topical benzalkonium chloride. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012;53:1792–1802.
 37. Jee D, Park M, Lee HJ, et al. Comparison of treatment with preservative-free versus preserved sodium hyaluronate 0.1% and fluorometholone 0.1% eyedrops after cataract surgery in patients with preexisting dry-eye syndrome. J Cataract Refract Surg 2015;41:756–763.
 38. Han KE, Yoon SC, Ahn JM, et al. Evaluation of dry eye and meibomian gland dysfunction after cataract surgery. Am J Ophthalmol 2014;157.
 39. El Ameen A, Majzoub S, Vandermeer G, Pisella PJ. Influence of cataract surgery on Meibomian gland dysfunction (French translation of the article). J Fr Ophtalmol 2018.
 40. Xue W, Zhu M ming, Zhu B jun, et al. Long-term impact of dry eye symptoms on vision-related quality of life after phacoemulsification surgery. Int Ophthalmol 2019;39:419–429.
 41. Cetinkaya S, Mestan E, Acir NO, et al. The course of dry eye after phacoemulsification surgery. BMC Ophthalmol 2015;15.
 42. Jiang D, Xiao X, Fu T, et al. Transient tear film dysfunction after cataract surgery in diabetic patients. PLoS One 2016;11.
 43. Kasetsuwan N, Satitpitakul V, Changul T, Jariyakosol S. Incidence and pattern of dry eye after cataract surgery. PLoS One 2013;8.
 44. Hamed MA, Aldghaimy AH, Mohamed NS, Amer AA. The Incidence of Post Phacoemulsification Surgery Induced Dry Eye Disease in Upper Egypt. Clin Ophthalmol 2022;16:705–713. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35300035 [Accessed April 6, 2022].
 45. Ishrat S, Nema N, Chandravanshi SCL. Incidence and pattern of dry eye after cataract surgery. Saudi J Ophthalmol Off J Saudi Ophthalmol Soc 2019;33:34–40. Available at: http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/30930661 [Accessed April 8, 2022].
 46. Ju RH, Chen Y, Chen HS, et al. Changes in ocular surface status and dry eye symptoms following femtosecond laser-assisted cataract surgery. Int J Ophthalmol 2019;12:1122–1126.
 47. Choi YJ, Park SY, Jun I, et al. Perioperative Ocular Parameters Associated With Persistent Dry Eye Symptoms After Cataract Surgery. Cornea 2018;37:734–739.
 48. Iglesias E, Sajnani R, Levitt RC, et al. Epidemiology of persistent dry eye-like symptoms after cataract surgery. Cornea 2018;37:893–898.
 49. Liu X, Gu Y shun, Xu Y sheng. Changes of tear film and tear secretion after phacoemulsification in diabetic patients. J Zhejiang Univ Sci B 2008;9:324–328.
 50. Lu Q, Lu Y, Zhu X. Dry Eye and Phacoemulsification Cataract Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Med 2021;8:649030. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/34307395 [Accessed April 6, 2022].
 51. Sun YS, Yoon JL. Conjunctival changes induced by LASIK suction ring in a rabbit model. Ophthalmic Res 2006;38:343–349. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17047406/ [Accessed April 10, 2022].
 52. Rodriguez-Prats JL, Hamdi IM, Rodriguez AE, et al. Effect of suction ring application during LASIK on goblet cell density. J Refract Surg 2007;23:559–562.
 53. Yu Y, Hua H, Wu M, et al. Evaluation of dry eye after femtosecond laser-assisted cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2015;41:2614–2623.
 54. Shao D, Zhu X, Sun WEI, et al. Effects of femtosecond laser-assisted cataract surgery on dry eye. Exp Ther Med 2018;16:5073–5078.
 55. Schargus M, Ivanova S, Stute G, et al. Comparable effects on tear film parameters after femto- second laser-assisted and conventional cataract surgery. Int Ophthalmol 2020;40:3097–3104.