Skip to main content

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες του. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη/χρήστη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγησή του/της στον ιστότοπο.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις χρήσης. Συνεπώς, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος του περιεχομένου των όρων και προϋποθέσεων για τυχόν αλλαγές καθώς η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των ενδεχομένων τροποποιήσεων.

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ), ως «Yπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας της «www.hsioirs.org» (εφεξής «τα υποκείμενα των δεδομένων») ότι:

 1. Συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους σύμφωνα με τους παρόντες όρους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται συμπεριλαμβάνουν:
 • το ονοματεπώνυμο
 • τον αριθμό τηλεφώνου
 • την ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • τον ταχυδρομικό κώδικα

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις χρήσης. Συνεπώς, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος του περιεχομένου των όρων και προϋποθέσεων για τυχόν αλλαγές καθώς η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των ενδεχομένων τροποποιήσεων.

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

 1. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται απ’ευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως μέσω των φορμών επικοινωνίας, των φορμών αίτησης μέλους και των φορμών εγγραφής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εκδηλώσεις της Εταιρείας.
 2. Η ΕΕΔΦΧ επεξεργάζεται μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, μελών της ή μη, με σκοπό την επικοινωνία με αυτά για την εξυπηρέτησή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθώς και για την ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες της Εταιρείας, τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, κλινικών φροντιστηρίων, πειραματικών χειρουργείων,  την έκδοση επιστημονικών περιοδικών και την εν γένει διάδοση της γνώσης γύρω από το αντικείμενό της.  Εάν απαιτείται να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα για σκοπό μη σχετικό με τους ανωτέρω, τα υποκείμενα των δεδομένων θα ειδοποιηθούν προκειμένου να εξηγηθεί η νομική βάση που επιτρέπει τέτοια επεξεργασία.
 3. Η αποστολή ενημερωτικού υλικού στα υποκείμενα των δεδομένων που δεν είναι μέλη της ΕΕΕΦΔΧ θα γίνεται μόνο κατόπιν παροχής της συναίνεσής τους. Αντίθετα, η αποστολή ενημέρωσεων σε μέλη της ΕΕΔΦΧ θα γίνεται αυτομάτως με την συμπλήρωση της φόρμας αίτησης μέλους. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να αντιταχθούν στην περαιτέρω αποστολή ενημερωτικού υλικού οποτεδήποτε.
 4. Η Eταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των υποκειμένων των δεδομένων σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς την συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 5. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες, αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Eταιρείας και η επεξεργασία τους γίνεται μόνο από μέλη αυτής. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μέχρι την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας ή μέχρι την υποβολή αιτήματος διαγραφής των στοιχείων του υποκειμένου.
 6. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των στοιχείων τους, καθώς και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους στην επεξεργασία. Η άσκηση των δικαιωμάτων θα γίνεται είτε  αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου 198 και Απολλοδώρου 1, Π. Φάληρο) ώστε να υπάρξει ταυτοποίησή τους με επίσημο έγγραφο είτε με την αποστολή e-mail στο «info@hsioirs.org», από την ηλεκτρονική διεύθυνση τους, μαζί με αντίγραφο επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί τη ταυτότητα τους, για να γίνει η ταυτοποίηση. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος ενημερώνοντας τον αιτούντα για την ικανοποίηση αυτού ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του άσκηση.

Πολιτική cookies

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη/χρήστη. Τα session cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Οι πάροχοι των συνδέσμων αυτών έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ευθύνης περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη/επισκέπτη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.